امروز پنجشنبه ، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

استریپر کورنینگ

استریپر کورنینگ -Corning Stripper 

جهت روکش برداری تارهای فیبرنوری