امروز پنجشنبه ، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

استریپر

استریپر Proskit
Proskit stripper  استریپر فیبرنوری  آماده سازی فیبرنوری جهت فیوژن ساخت تایوان...
استریپر کورنینگ
استریپر کورنینگ -Corning Stripper  جهت روکش برداری تارهای فیبرنوری